credit: http://stylemagazine.com/news/2016/oct/05/fda-warns-parents-against-using-teething-tablets-a/

     FDA ย่อมาจาก Food and Drug Administration หมายถึง องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงานจากรัฐบาลกลาง โดยคอยทำหน้าที่สอดส่องดูแลสวัสดิภาพด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ยา อาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องสำอางต่างๆ ของชาวอเมริกัน หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็น อย. ในสหรัฐฯ นั่นเอง


     หน้าที่ของ FDA มีอะไรบ้าง?

     - โดยเจ้าหน้าที่ของทาง FDA จะคอยทำหน้าที่ปกป้องสุขภาพของประชาชนในประเทศ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขาภิบาลต่างๆ เพื่อเป็นการกรองและสร้างความปลอดภัยมั่นใจให้แก่ประชาชนทุกคน
     - ทาง FDA จะคอยป้องกันไม่ให้มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฉายรังสีออกไปสู่ประชาชนจนสร้างความอันตราย
     - ทาง FDA มีการควบคุมกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาสูบต่างๆ หรืออาหารเสริม และเครื่องสำอางต่าง ให้มีการติดป้ายชื่อกำกับแบบถูกต้องทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก
     - ทำให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องว่าคืออะไร และใช้งานได้อย่างถูกต้องตามความจำเป็นและเหมาะสมแก่ร่างกายของเรา
     - ทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในเรื่องของตัวสีผสมอาหาร ว่าปลอดภัยไม่เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคอย่างแท้จริง


     FDA มีขั้นตอนการป้องกันอย่างไรบ้าง?

     - จะมีการประเมินอันตรายต่างๆ ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรืออาหาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้บริโภค
     - มีขั้นตอนระบุถึงการควบคุมและป้องกัน เพื่อเตรียมความพร้อมลดหรือป้องกันอันตรายให้ไม่เกิด หรือเหลือน้อยที่สุด
     - มีการระบุว่าจะติดตาม ควบคุม หรือดูแลอย่างไรบ้าง เพื่อเป็นการรับประกันและยืนยันว่าสามารถนำมาใช้งานได้จริง
     - มีการจัดทำบันทึกเพื่อการติดตามดูแลเป็นอย่างดีโดยสม่ำเสมอ
     - มีการระบุว่าสถานที่ผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะดำเนินการแก้ไขหากเกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นได้อย่างไรบ้าง

     ดังนั้น FDA จึงเรียกได้ว่าเป็นการสร้างมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้กลุ่มประชาชนหรือผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจ และเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผลิตออกมาสูงผู้บริโภค ว่าสามารถนำมาใช้ได้อย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ ในภายหลังนั่นเอง


     ที่มา: http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/fda/