คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ร่วมงานกับเรา


1. รับสมัครตำแหน่งงาน : หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ

1.1 งานด้านการ ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ, การตรวจสอบการแปรสภาพวัตถุดิบ และสินค้าทั้ง Flexo และ Offset

- จัดตั้งตัวชี้วัด, เป้าหมายของแผนก และสนับสนุนให้บรรลุตามเป้าหมาย
- จัดทำงบประมาณประจำปี ของแผนก
- จัดทำสรุปเปอร์เซ็นต์การใช้สีสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่หลังจบการผลิต
- มีอำนาจในการอนุมัติก่อนเริ่มพับถุง Offset ,ก่อนผลิต Flexo ร่วมกับฝ่ายขาย และฝ่ายผลิต
- อนุมัติผลการตรวจรับวัตถุดิบ และการแปรสภาพวัตถุดิบ
- อนุมัติผลการตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิต และหลังผลิต ของงาน Flexo และ Offset

1.2 งานด้านการตรวจสอบและซ่อมถุงงาน Flexo

- จัดทำรายงานสรุปจำนวนของเสีย-ของซ่อมประจำเดือน

1.3 งานด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด

- จัดทำแผนการสอบเทียบประจำปี

1.4 งานด้านระบบ GMP & HACCP

- กำกับดูแลงานด้านระบบ HACCP
- ค้นหากฏหมาย, ข้อมูลที่สนับสนุนระบบ GMP / HACCP
- เป็นวิทยากร อบรมระบบ GMP และHACCP ให้กับพนักงานใหม่ และประจำปี
- ประสานงานเพื่อจัดส่งตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์ และติดต่อเพื่อ Swab test

1.5 งานด้าน Document Control

- ควบคุมเอกสารคุณภาพด้านระบบ ISO

1.6 งานด้าน Pest Control

- ควบคุมงานด้านการควบคุมสัตว์พาหะ(Pest control)

1.7 งานด้านอื่นๆ

- วางแผนตรวจประเมิน Supplier ณ.สถานที่ผลิต และดำเนินการตรวจประเมิน
- อบรม, สอนงาน, รวมทั้งให้คำแนะนำกับผู้ใต้บังคับบัญชา
- จัดทำรายงานสรุปผลตามตัวชี้วัดของแผนก ในแต่ละเดือน
- ร่วมประชุมวัตถุประสงค์คุณภาพประจำเดือน, ประชุม Management review และประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และทำรายงานการประชุมต่าง ๆ
- อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

1.8 คุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง(Job Specification)

- เพศ :- ชาย/หญิง
- ระดับการศึกษาที่เหมาะสม :- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร, เคมี, ชีววิทยา หรือเทคโนโลยีการพิมพ์
- ประสบการณ์ :- ด้านการควบคุมคุณภาพภายในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร, บรรจุภัณฑ์, หรือด้านการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
- ความรู้ความชำนาญพิเศษที่ต้องมี - 5ส/GMP/HACCP/Calibration/ISO9001/Kaizen/KPIs : ระดับดี
- ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ - ภาษาอังกฤษ : ระดับพอใช้
- ความสามารถด้านทาง PC - โปรแกรม Words, Excel, Power point, ระดับดี / - โปรแกรมสำเร็จรูป ERP/ระดับพอใช้, Internet, Outlook express/ระดับดี

2. รับสมัครตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด

2.1 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยละเอียด (Detail of Duties & Responsibilities)

- วางแผนหาลูกค้าใหม่และดูแลบริหารงานขายลูกค้าของบริษัททั้งใหม่และเก่าที่ตนเองรับผิดชอบ
- เตรียมใบคำนวณราคาต้นทุนขาย ระบบ Flexo + Offset เพื่อให้ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายดำเนินการต่อ
- จัดทำ,ตรวจสอบความถูกต้องและติดตามใบเสนอราคา, ใบตกลงการขายของตนเอง
- จัดทำ Mockup และถุงตัวอย่างเพื่อนำเสนอการขายให้กับลูกค้า
- ประชุมงานสินค้าใหม่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (จัดซื้อ, คุณภาพและผลิต) เพื่อยืนยันรับคำสั่งซื้อว่าผลิตได้
- เตรียมข้อมูลสรุปผลการขายประจำสัปดาห์ ภายในทุกวันศุกร์/วันเสาร์ เพื่อประชุมประจำสัปดาห์
- ตรวจสอบงานพิมพ์ทุกชนิดพร้อมอนุมัติงานก่อนการผลิตของลูกค้าตนเอง
- พบปะเยี่ยมเยียนติดตามลูกค้าเก่าและใหม่ และโทรติดต่อสอบถามความพึงพอใจลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
- จัดทำรายงานสรุปผลการเยี่ยมลูกค้าประจำเดือนของตนเองส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- จัดทำ Mock Recall เดือนละ 1 ครั้ง (เสาร์ที่ 2 ของเดือน)
- อื่นๆ ซึ่งผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.2 คุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง (Job Specification)

- เพศ :- หญิง / ชาย
- ระดับการศึกษาที่เหมาะสม :- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ/สาขา การตลาด,การจัดการทั่วไป
- ประสบการณ์ :- ด้านบริหารงานขายและการตลาด ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ความรู้ความชำนาญพิเศษที่ต้องมี :- ความรู้ด้านกระดาษ หมึกพิมพ์ ระบบพิมพ์ ระบบ ISO, GMP&HACCP
- ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ :- ภาษา อังกฤษ ระดับ พอใช้
- ความสามารถทาง PC (โปรแกรม) :- โปรแกรมสำเร็จรูปสำนักงาน ระดับดี , โปรแกรม ERP ระดับ ดี,โปแกรมกราฟิค ระดับ ดี, Internet ระดับ ดี
- ความสามารถพิเศษอื่นๆ ที่ต้องการ :- สามารถวางแผนการปฏิบัติงานและดำเนินการตามแผนได้ดี

3. รับสมัครตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการซ่อมบำรุง

3.1 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยละเอียด (Detail of Duties & Responsibilities)

- รายงานสถานะการซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผนซ่อมบำรุง และงานค้างของแผนกซ่อมบำรุง ผ่านทาง Email ช่วงเช้าทุกวัน
- รายงานสถานะเครื่องจักร กรณีเมื่อเกิด Break Down กระทันหันในแต่ละวันผ่านทาง Email ทุกครั้ง
- ควบคุม และบันทึกการเบิก-คืน อะไหล่ทรัพย์สิน (BOM อะไหล่) ของแผนกบำรุงรักษาเครื่องจักร
- ควบคุม และบันทึกการเบิก-คืน เครื่องมือประจำแผนกบำรุงรักษาเครื่องจักร
- ควบคุม และบันทึกการเบิก-คืน อะไหล่วัสดุสิ้นเปลืองในคลังสต๊อกแผนกบำรุงรักษาเครื่องจักร
- ตรวจเช็ค และรายงานอะไหล่,ทรัพย์สินคงเหลือในแผนกเป็นประจำทุกเดือน
- สร้าง BOM อุปกรณ์การผลิตของสินค้าทุกรายการของแต่ละ CM/PP ในระบบ ERP
- ควบคุมและบันทึกการเบิก-จ่าย สารเคมีที่ใช้ภายในแผนกบำรุงรักษาเครื่องจักร( Big-Tex, Electra-350, น้ำมันหล่อลื่น SAE-40, น้ำมัน Hydraulic H-46, น้ำมันเกียร์ #150 )
- จัดทำ, ติดตามและบันทึกผลตามแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรในระบบ ERP
- จดบันทึกและทำรายงาน Morning Talk ของ ฝ่ายผลิต Flexo/ซ่อมบำรุง ส่งผู้จัดการทั่วไปฝ่ายโรงงานสัปดาห์ละ 3 วัน
- จัดทำและส่งรายงานทรัพย์สินสต๊อกอะไหล่ของหน่วยซ่อมบำรุงส่งหัวหน้าแผนกบัญชี
- ตรวจสอบทรัพย์สินและเครื่องมือช่างประจำเครื่องจักรประจำเดือนพร้อมสำเนารายงานส่งบุคคล
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

3.2 คุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง (Job Specification)

- เพศ :- ชาย / หญิง
- ระดับการศึกษาที่เหมาะสม :- ปริญญาตรี สาขาการจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ :- ด้านการควบการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร, บรรจุภัณฑ์, หรือด้านการพิมพ์อย่างน้อย 2 ปี
- ความรู้ความชำนาญพิเศษที่ต้องมี :- 5ส/GMP/HACCP/ISO9001/Kaizen/KPIs: ระดับพอใช้
- ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ :- ภาษา อังกฤษ ระดับ พอใช้
- ความสามารถทาง PC (โปรแกรม) :- โปรแกรมสำเร็จรูปสำนักงาน ระดับดี , โปรแกรม ERP ระดับ ดี,โปแกรมกราฟิค ระดับ ดี, Internet ระดับ ดี

4. รับสมัครตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องจักร

4.1 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยละเอียด (Detail of Duties & Responsibilities)

- ตรวจเช็คเครื่องจักร ตามแผนประจำเดือนตามที่หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงฯ วางแผน
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามใบแจ้งซ่อม ( BD)
- ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน
- ดูแลและตรวจเช็คแก้วกระจกภายในโรงงาน
- ควบคุมการผสมสารเคมีภายในโรงงาน
- บันทึกการตรวจสอบอุณหภูมิเครื่องทำน้ำอุ่นสำหรับล้างมือทุกวัน
- ปฏิบัติงานตามกฎความปลอดภัย
- ร่วมทีมงานกิจกรรมเพิ่มผลผลิตของบริษัทฯ
- ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- อื่นๆ อันสัมพันธ์กับหน้าที่หลักซึ่งผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4.2 คุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง (Job Specification)

- เพศ :- ชาย
- ระดับการศึกษาที่เหมาะสม :- ปวส.- ปริญญาตรีสาขาช่างกล, ช่างยนต์, อุตสาหกรรม
- ประสบการณ์ :- ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงานอย่างน้อย 2 ปี
- ความรู้ความชำนาญพิเศษที่ต้องมี :- 5ส/GMP/HACCP/ISO9001/Kaizen/KPIs: ระดับพอใช้
- ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ :- ภาษา อังกฤษ ระดับ พอใช้
- ความสามารถพิเศษอื่นๆ ที่ต้องการ :- 1. สามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถโฟล์คลิฟท์ได้ 2. สามารถใช้ Program Auto CAD ได้

5. รับสมัครตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร

5.1 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยละเอียด (Detail of Duties & Responsibilities)

- ควบคุมเครื่องจักรที่ได้รับมอบหมายให้ผลิตภัณฑ์ตรงตามคุณภาพและเวลาที่กำหนดไว้
- บำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้นด้วยตัวเอง (Self Maintenance)
- ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องจักร/เครื่องมือและบริเวณพื้นที่ทำงานรอบๆเครื่องจักรที่ได้รับมอบหมายให้สะอาดอยู่เสมอ
- รับผิดชอบการเบิก และคืนวัตถุดิบกรณีวัตถุดิบไม่เพียงพอหรือเหลือจากการผลิต
- รับผิดชอบการเบิก และคืนอะไหล่ทรัพย์สินหลังการผลิตเสร็จ ภายใน 3 วันทำการ
- จัดทำรายงานการผลิตประจำวันตามเครื่องจักรที่ได้รับมอบหมายการผลิตทุกวันที่ผลิต
- จัดทำใบตรวจสอบความสะอาดGMPตามเครื่องจักรที่ได้รับมอบหมายการผลิตทุกวันที่ผลิต
- การเปลี่ยนขนาดผลิตภัณฑ์โดยเครื่องจักรให้ได้ตามคุณภาพที่กำหนดไว้ (Setup)
- ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานท้ายไลน์ประจำเครื่อง
- ปฏิบัติงานอื่นๆ อันสัมพันธ์กับหน้าที่หลักซึ่งผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5.2 คุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง (Job Specification)

- เพศ :- ชาย
- ระดับการศึกษาที่เหมาะสม :- ปวช.-ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ม.6) สาขาช่างยนต์, เครื่องกล, ช่างเทคนิค, ช่างไฟฟ้า หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ :- ด้านเครื่องพิมพ์ระบบ Flexo หรือเครื่องจักรโรงงานทั่วไป / อย่างน้อย 1 ปี
- ความรู้ความชำนาญพิเศษที่ต้องมี :- 5ส/GMP/HACCP/ISO9001/Kaizen/KPIs หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง : ระดับ พอใช้
- ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ :- ภาษา อังกฤษ ระดับ พอใช้
- ความสามารถพิเศษอื่นๆ ที่ต้องการ :- 1. สามารถใช้โปรแกรม Windows และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ในระดับพอใช้ 2. โปรแกรมสำเร็จรูป ERP/ระดับพอใช้, Internet, Mail / ระดับ พอใช้