ยินดีต้อนรับ! สู่เว็บไซต์บริษัทนารายณ์ซูเปอร์แบคจำกัด

สลับเส้นทาง
ตะกร้าของฉัน 0

ร่วมงานกับเรา


1. รับสมัครตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด

1.1 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยละเอียด (Detail of Duties & Responsibilities)

- วางแผนหาลูกค้าใหม่และดูแลบริหารงานขายลูกค้าของบริษัททั้งใหม่และเก่าที่ตนเองรับผิดชอบ
- เตรียมใบคำนวณราคาต้นทุนขาย ระบบ Flexo + Offset เพื่อให้ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายดำเนินการต่อ
- จัดทำ,ตรวจสอบความถูกต้องและติดตามใบเสนอราคา, ใบตกลงการขายของตนเอง
- จัดทำ Mockup และถุงตัวอย่างเพื่อนำเสนอการขายให้กับลูกค้า
- ประชุมงานสินค้าใหม่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (จัดซื้อ, คุณภาพและผลิต) เพื่อยืนยันรับคำสั่งซื้อว่าผลิตได้
- เตรียมข้อมูลสรุปผลการขายประจำสัปดาห์ ภายในทุกวันศุกร์/วันเสาร์ เพื่อประชุมประจำสัปดาห์
- ตรวจสอบงานพิมพ์ทุกชนิดพร้อมอนุมัติงานก่อนการผลิตของลูกค้าตนเอง
- พบปะเยี่ยมเยียนติดตามลูกค้าเก่าและใหม่ และโทรติดต่อสอบถามความพึงพอใจลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
- จัดทำรายงานสรุปผลการเยี่ยมลูกค้าประจำเดือนของตนเองส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- จัดทำ Mock Recall เดือนละ 1 ครั้ง (เสาร์ที่ 2 ของเดือน)
- อื่นๆ ซึ่งผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1.2 คุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง (Job Specification)

- เพศ :- หญิง / ชาย
- ระดับการศึกษาที่เหมาะสม :- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ/สาขา การตลาด,การจัดการทั่วไป
- ประสบการณ์ :- ด้านบริหารงานขายและการตลาด ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ความรู้ความชำนาญพิเศษที่ต้องมี :- ความรู้ด้านกระดาษ หมึกพิมพ์ ระบบพิมพ์ ระบบ ISO, GHPs&HACCP
- ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ :- ภาษา อังกฤษ ระดับ พอใช้
- ความสามารถทาง PC (โปรแกรม) :- โปรแกรมสำเร็จรูปสำนักงาน ระดับดี , โปรแกรม ERP ระดับ ดี , โปแกรมกราฟิค Photoshop & Illustrator ระดับ ดี , Internet ระดับ ดี
- ความสามารถพิเศษอื่นๆ ที่ต้องการ :- สามารถวางแผนการปฏิบัติงานและดำเนินการตามแผนได้ดี

2. รับสมัครตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องจักร

2.1 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยละเอียด (Detail of Duties & Responsibilities)

- ตรวจเช็คเครื่องจักร ตามแผนประจำเดือนตามที่หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงฯ วางแผน
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามใบแจ้งซ่อม ( BD)
- ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน
- ดูแลและตรวจเช็คแก้วกระจกภายในโรงงาน
- ควบคุมการผสมสารเคมีภายในโรงงาน
- บันทึกการตรวจสอบอุณหภูมิเครื่องทำน้ำอุ่นสำหรับล้างมือทุกวัน
- ปฏิบัติงานตามกฎความปลอดภัย
- ร่วมทีมงานกิจกรรมเพิ่มผลผลิตของบริษัทฯ
- ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- อื่นๆ อันสัมพันธ์กับหน้าที่หลักซึ่งผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.2 คุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง (Job Specification)

- เพศ :- ชาย
- ระดับการศึกษาที่เหมาะสม :- ปวส.- ปริญญาตรีสาขาช่างกล, ช่างยนต์, อุตสาหกรรม
- ประสบการณ์ :- ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงานอย่างน้อย 2 ปี
- ความรู้ความชำนาญพิเศษที่ต้องมี :- 5ส/GHPs/HACCP/ISO9001/Kaizen/KPIs: ระดับพอใช้
- ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ :- ภาษา อังกฤษ ระดับ พอใช้
- ความสามารถพิเศษอื่นๆ ที่ต้องการ :- 1. สามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถโฟล์คลิฟท์ได้ 2. สามารถใช้ Program Auto CAD ได้

3. รับสมัครตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรจำนวน 6 คน

3.1 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยละเอียด (Detail of Duties & Responsibilities)

3.1.1 ควบคุมเครื่องจักรที่ได้รับมอบหมาย ให้ผลิตงานตรงตามคุณภาพและเวลาที่กำหนดไว้
3.1.2 ควบคุมประสิทธิภาพ OEE, EFF, Loss ของงานที่ผลิตในแต่ละ Job ให้ได้ตามที่กำหนดไว้
3.1.3 ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องจักร/เครื่องมือและบริเวณพื้นที่ทำงาน รอบๆ เครื่องจักรที่ได้รับมอบหมายให้สะอาดอยู่เสมอ
3.1.4 จัดทำใบตรวจสอบความสะอาด GHPs ตามเครื่องจักรที่ได้รับมอบหมายการผลิตทุกวันที่ผลิต
3.1.5 รับผิดชอบการเบิก และคืนวัตถุดิบกรณีวัตถุดิบไม่เพียงพอหรือเหลือจากการผลิต
3.1.6 รับผิดชอบการเบิก และคืนอะหลั่ยทรัพย์สิน หลังการผลิตเสร็จ ภายใน 3 วันทำการ
3.1.7 การเปลี่ยนขนาดผลิตภัณฑ์โดยเครื่องจักร ให้ได้ตามคุณภาพที่กำหนดไว้ (set up)
3.1.8 จัดทำรายงานการผลิตประจำวันตามเครื่องจักรที่ได้รับมอบหมายการผลิตทุกวันที่ผลิต
3.1.9 บำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้นด้วยตัวเอง (Self Maintenance)
3.1.10 ปฏิบัติงาน อื่นๆ อันสัมพันธ์กับหน้าที่หลัก ซึ่งผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3.2 คุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง (Job Specification)

- เพศ :- ชาย
- ระดับการศึกษาที่เหมาะสม :- ปวช.-ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์, เครื่องกล, ช่างเทคนิค, ช่างไฟฟ้า หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ :- บริษัทฯ สามารถสอนให้มีความรู้ด้านเครื่องพิมพ์ หรือเครื่องจักรโรงงานทั่วไปได้
- ความรู้ความชำนาญพิเศษ ถ้ามี :- 5ส/GHPs/HACCP/ISO9001/Kaizen/KPIs หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ระดับ : พอใช้
- ความสามารถพิเศษอื่นๆ ที่ต้องการ :- 1. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรมสำเร็จรูปได้ / ระดับ : พอใช้ 2. สามารถใช้ Internet ได้ / ระดับ : พอใช้

3.3 สวัสดิการ

- ที่พักฟรี
- รถรับส่งพนักงาน